• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia w języku polskim

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Architektura krajobrazu

Szczegóły
Kod ARK-N2
Jednostka organizacyjna Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 4 semestry, 2 lata
Wymagany dokument
 • Dyplom inżyniera
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

KRYTERIA KWALIFIKACJI
WYMAGANE DOKUMENY

Studia na kierunku architektura krajobrazu mają na celu wykształcenie specjalistów w zakresie szeroko pojętego kształtowania obiektów architektury krajobrazu, prywatnych oraz publicznych. 

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Absolwent kierunku architekta krajobrazu przygotowany jest do aktywnego i twórczego kształtowania i planowania krajobrazu miejskiego oraz terenów wiejskich, w oparciu o poszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu nauk technicznych, rolniczych oraz sztuk plastycznych.  

Posiada wiedzę z zakresu wielu dziedzin w ramach kształcenia na różnych przedmiotach, w tym multidyscyplinarnych: nauki przyrodnicze i rolnicze, m.in.: dobór drzew i krzewów w terenach zieleni, drzewa i krzewy dla różnych stanowisk, nowe rośliny ozdobne, rośliny pojemnikowe, nauki techniczne, m.in.: architektura współczesna, inżynieria środowiska, planowanie przestrzenne, sztuki plastyczne, m.in.: malarstwo i grafika, przedmioty specjalistyczne na kierunku: kształtowanie krajobrazu miast, kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich, programowanie i projektowanie terenów zieleni, zintegrowane projektowanie krajobrazu i in. 

UMIEJĘTNOŚCI

  •  wykonywania projektów zagospodarowania, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu między innymi takich, jak: ogrody, skwery, parki, tereny osiedlowe, place miejskie, zielone dachy, zielone ściany i inne,
  • kierowania i nadzoru nad pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu, 
  •  współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu. 
  • obsługi specjalistycznego oprogramowania AutoCAD, Vectorworks (program dla architektów krajobrazu) 

UMIEJĘTNOŚCI DODATKOWE 

 W trakcie studiów możesz poszerzać swoją wiedzę i umiejętności rozwijać swoje zainteresowania w ramach szerokiej oferty przedmiotów do wyboru, w tym  m.in.: rośliny zielarskie w ogrodzie i krajobrazie, zagospodarowanie terenów poindustrialnych, rewitalizacja terenów mieszkalnych.
Podczas studiów możesz uzyskać szereg dodatkowych umiejętności uczestnicząc w kierunkowych praktykach zawodowych, które odbywają się w jednostkach zajmujących się architekturą krajobrazu.
Ponadto corocznie organizowane są wyjazdy edukacyjne do parków i ogrodów znajdujących się w Polsce i zagranicą (np. Berlin, Poczdam, Drezno, Przelewice, Glinna). 

TWOJA KARIERA ZAWODOWA

 W jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jak również w administracji samorządowej, placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody. 

Cechy wyróżniające kierunek studiów architektura krajobrazu w ZUT w Szczecinie: zindywidualizowane podejście do studenta, jego uzdolnień i predyspozycji, indywidualne konsultacje oraz korekty prac i projektów, zadania rozwijające kreatywne i twórcze myślenie, zajęcia prowadzone w terenie oraz w hali wegetacyjnej i laboratoriach, znacząca liczba godzin przeznaczonych nabywaniu umiejętności praktycznego projektowania w komputerowych programach graficznych, rozbudowane kształcenie w zakresie sztuk plastycznych, czemu służy między innymi organizacja corocznych plenerów malarskich oraz wyjścia do galerii i muzeów, promowanie udziału studentów w ogólnopolskich i lokalnych konkursach projektowych, aktywna współpraca z władzami lokalnymi i instytucjami państwowymi w ramach inicjowania projektów i konkursów z zakresu planowania przestrzennego i projektowania krajobrazu realizowanych przez studentów kierunku architektura krajobrazu, 

 Przykładowe przedmioty:

  • ekonomia w architekturze krajobrazu 
  • GIS  
  • kształtowanie krajobrazu miast 
  • lasy w krajobrazie miejskim  
  • malarstwo i grafika zaliczenie  
  • nowe rośliny ozdobne 
  • ochrona i rekultywacja krajobrazu  
  • psychologiczne podstawy kształtowania przestrzeni  
  • woda w krajobrazie  
  • wybrane zagadnienia z ogrodnictwa i projektowania upraw ogrodniczych  
  • zarządzanie w architekturze krajobrazu i prowadzenie firmy projektowej  
  • zintegrowane projektowanie krajobrazu  
  • architektura krajobrazu, dendrologia, rośliny ozdobne, konstrukcje budowlane 
  • kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich  
  • programowanie i projektowanie terenów zieleni 

SYLABUSY (WYKAZ WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW NA TYM KIERUNKU)


.